pl
en

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES 

Korzystanie ze strony internetowej https://www.lemonadestudio.pl oznacza akceptację poniższych warunków Polityki Prywatności i Polityki Cookies. Jako Użytkownik prosimy o zapoznanie się z jej postanowieniami.


W Polityce Prywatności i Polityce Cookies informujemy Cię, w jaki sposób troszczymy się o dane Użytkowników, jak je przetwarzamy, komu je powierzamy i wiele innych ważnych kwestii związanych z danymi osobowymi.

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsza Polityka Prywatności i Polityka Cookies określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników oraz plików Cookies, a także innych technologii pojawiających się na stronie internetowej https://www.lemonadestudio.pl.


Administratorem strony i danych osobowych przekazywanych w jej ramach jest Marcin Wójtowicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Lemonade Studio Marcin Wójtowicz, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 7151791902, REGON: 061313303, e-mail: [email protected], tel. + 48 609 212 060, adres korespondencyjny: ul. Krajobrazowa 13/2, 35-119 Rzeszów.


Dbamy o bezpieczeństwo danych osobowych oraz o prywatność Użytkownika Strony. W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie postanowień niniejszej Polityki Prywatności i Polityki Cookies prosimy kontaktować się z Administratorem poprzez adres e-mail: [email protected]
Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce prywatności, a każdego Użytkownika strony obowiązuje znajomość aktualnej Polityki prywatności. Przyczyną zmian mogą być rozwój technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującym prawie czy też rozwój strony internetowej https://www.lemonadestudio.pl poprzez np. korzystanie z nowych narzędzi przez Administratora. Data publikacji niniejszej polityki: 12 lipca 2024 r. 

 

§2 DEFINICJE

Administrator – Marcin Wójtowicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Lemonade Studio Marcin Wójtowicz, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 7151791902, REGON: 061313303, e-mail: [email protected], tel. + 48 609 212 060, adres korespondencyjny: ul. ul. Krajobrazowa 13/2, 35-119 Rzeszów.


Użytkownik – każdy podmiot przebywający na stronie i korzystający z niej.
Strona – strona internetowa znajdujące się pod adresem https://www.lemonadestudio.pl.
Formularz – miejsce na Stronie, które umożliwia wprowadzenie danych osobowych przez Użytkownika w celu kontaktu z Użytkownikiem.


RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) [Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1].


Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781).


Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r., poz. 344).

 

§3 KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA?

Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Marcin Wójtowicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Lemonade Studio Marcin Wójtowicz, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 7151791902, REGON: 061313303, e-mail: [email protected], tel. + 48 609 212 060, adres korespondencyjny: ul. ul. Krajobrazowa 13/2, 35-119 Rzeszów.


§4 CZY PODANIE DANYCH OSOBOWYCH JEST DOBROWOLNE? CO JEST KONSEKWENCJĄ ICH NIEPODANIA?

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie pewnych informacji, co do zasady zaznaczonych na stronach Administratora jako obowiązkowe, wiązać się będzie z brakiem możliwości wykonania danej usługi i osiągnięcia określonego celu lub podjęcia określonych działań.
Podanie przez Użytkownika danych, które nie są obowiązkowe lub nadmiaru danych, których Administrator nie potrzebuje przetwarzać następuje na podstawie decyzji samego Użytkownika i wówczas przetwarzanie odbywa się na podstawie przesłanki zawartej w art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda). Użytkownik udziela zgody na przetwarzanie tych danych oraz na zanonimizowanie danych, których Administrator nie wymaga i nie chce przetwarzać, a mimo to Użytkownik przekazał je Administratorowi.

 

§5 W JAKICH CELACH I NA JAKICH PODSTAWACH PRAWNYCH PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA PODAWANE W RAMACH KORZYSTANIA ZE STRONY?

Dane osobowe Użytkownika na Stronie Administratora mogą być przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

 

 • wykonania usługi lub wykonania zawartej umowy, przesłania oferty na prośbę Użytkownika — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy lub podjęcie działań na żądanie),
 • wystawienia faktury, rachunku i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego w przypadku usług elektronicznych — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa),
 • obsługi formularza kontaktowego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);
 • kontaktu telefonicznego w celu przedstawienia oferty – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora), jeśli jesteś już naszym klientem,
 • tworzenia rejestrów związanych z RODO i innymi przepisami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora),
 • archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora),
 • analitycznym, polegającym między innymi na analizie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej, w tym cookies np. cookies Google Analytics, Piksel Facebooka (Meta Platforms) — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora),
 • wykorzystywania cookies na Stronie i jej podstronach — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);
 • zarządzania Stroną internetową i stronami Administratora na innych platformach — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora),
 • badania satysfakcji z oferowanych usług — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora),
 • zamieszczenia przez Użytkownika opinii o usługach świadczonych przez Administratora— na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda),
 • w wewnętrznych celach administracyjnych Administratora związanych z zarządzaniem kontaktem z Użytkownikiem , co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora),
 • w celu dopasowania treści wyświetlanych na stronach Administratora do indywidualnych potrzeb oraz ciągłego doskonalenia jakości oferowanych usług – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora),
 • w celu tworzenia własnych baz danych Użytkowników – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora),
 • w celu obsługi firmowego fanpage na Platformie Facebook Instagram (Meta Platforms) oraz na platformie Youtube, Behance, Linkedin i wchodzenia w interakcje z użytkownikami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora).


Podanie przez Użytkownika danych, które nie są obowiązkowe lub nadmiaru danych, których Administrator nie potrzebuje przetwarzać następuje na podstawie decyzji samego Użytkownika i wówczas przetwarzanie odbywa się na podstawie przesłanki zawartej w art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda). Użytkownik udziela zgody na przetwarzanie tych danych oraz na zanonimizowanie danych, których Administrator nie wymaga i nie chce przetwarzać, a mimo to Użytkownik przekazał je Administratorowi.

 

§6 W JAKI SPOSÓB ZBIERANE SĄ DANE?


Zbierane i przetwarzane są tylko te dane, które użytkownik sam poda (za wyjątkiem – w pewnych sytuacjach – danych zbieranych automatycznie za pomocą plików cookies oraz danych logowania, o czym mowa poniżej).
Podczas wizyty na stronie, automatycznie zbierane są dane dotyczące samej wizyty, np. adres IP użytkownika, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. (dane logowania). Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o użytkownikach lub do personalizacji zawartości strony w celu jej ulepszenia. Dane te przetwarzane są jednak wyłącznie w celach administrowania stroną, zapewnienia sprawnej obsługi hostingowej i nie są kojarzone z danymi poszczególnych użytkowników. Więcej o cookies przeczytasz w dalszej części niniejszej Polityki prywatności.
Dane mogą też być zbierane na potrzeby wypełnienia formularza kontaktowego znajdującego się na Stronie, o czym jest mowa w dalszej części Polityki prywatności.

 

§7 JAKIE SĄ UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA?


Użytkownikowi przysługują w każdej chwili uprawnienia zawarte w art. 15 – 21 RODO tj.:

 • prawo dostępu do treści jego danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo poprawiania danych,
 • prawo sprostowania danych,
 • prawo usunięcia danych, jeśli brak jest podstaw do ich przetwarzania,
 • prawo ograniczenia przetwarzania, jeśli nastąpiło ono w sposób nieprawidłowy lub bez podstawy prawnej,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych), jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych,
 • prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.


Administrator zwraca uwagę, że uprawnienia te nie są bezwzględne i nie przysługują w odniesieniu do wszystkich czynności przetwarzania danych osobowych Użytkownika. Tyczy się to np. prawa do uzyskania kopii danych. Uprawnienie to nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, takie jak np. prawa autorskie, tajemnica zawodowa. W celu poznania ograniczeń dotyczących uprawnień Użytkownika odsyłamy do treści rozporządzenia RODO.


Użytkownikowi zawsze jednak przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
W celu realizacji swoich praw Użytkownik może zwrócić się do Administratora poprzez adres e-mail lub listownie na adres miejsca wykonywania działalności przez Administratora, jeśli został podany w niniejszej Polityce prywatności, wskazując zakres swoich żądań. Odpowiedź zostanie udzielona w terminie nie późniejszym niż 30 dni od dnia wpłynięcia żądania i jego uzasadnienia, chyba że uzasadnione będzie wydłużenie tego terminu zgodnie z RODO.

 

§8 CZY UŻYTKOWNIK MOŻE COFNĄĆ WYRAŻONĄ ZGODĘ?


Jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na określone działanie, zgoda taka może być w każdym czasie cofnięta, co skutkować będzie usunięciem adresu e-mail z listy mailingowej Administratora i zaprzestaniem wskazanych działań (w przypadku zapisu na podstawie zgody). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


W niektórych przypadkach, dane mogą nie zostać całkowicie usunięte i zostaną zachowane w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami przez czas zgodny z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta lub np. w celu realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Administratora.


Każdorazowo, Administrator odniesie się do żądania Użytkownika, odpowiednio uzasadniając dalsze działania wynikające z obowiązków prawnych.

 

§9 CZY PRZEKAZUJEMY DANE UŻYTKOWNIKA DO PAŃSTW TRZECICH?


Dane Użytkownika mogą być przekazywane poza obszar Unii Europejskiej – do państw trzecich.
W związku z faktem, że Administrator korzysta z zewnętrznych dostawców różnych usług np. Facebooka i Instagrama (Meta Platforms) Youtube, Behance, Linkedin i spółki zależne, Google itp. dane Użytkownika mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach (w całości lub częściowo). Google, Facebook i Instagram (Meta Platforms) stosują mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO (np. certyfikaty) lub standardowe klauzule umowne w odniesieniu do swoich usług.  Będą one przekazywane wyłącznie odbiorcom, którzy gwarantują najwyższą ochronę i bezpieczeństwo danych, m.in. poprzez:

 • współprace z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej,
 • stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską (tak jak ma to miejsce np. w przypadku Google),
 • stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy lub tym, na przekazywanie danych osobowych których, Użytkownik wyraził zgodę.


Szczegółowe informacje dostępne są w treści polityki prywatności każdego z dostawców tych usług, dostępnych na ich stronach internetowych. 
Przykładowo:
Google LLC: https://policies.google.com/privacy?hl=pl
Meta Platforms Ireland Limited (czyli Facebook i Instagram): https://www.facebook.com/privacy/explanation, https://privacycenter.instagram.com/policy
Linkedin: https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=homepage-basic_footer-privacy-policy
Behance: https://www.adobe.com/privacy.html
Youtube: https://policies.google.com/privacy?hl=pl
Obecnie usługi oferowane przez Google oraz Facebook i Instagram (Meta Platforms) Youtube, Behance, Linkedin dostarczane są głównie przez podmioty znajdujące się w Unii Europejskiej. Należy, jednakże każdorazowo zapoznać się z polityką prywatności tych dostawców w celu otrzymania aktualnej informacji w zakresie ochrony danych osobowych.

 

§10 JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE UŻYTKOWNIKA?


Dane Użytkownika będą przechowywane przez Administratora przez czas realizacji poszczególnych usług/osiągnięcia celów oraz:

 • przez okres realizacji usługi i współpracy, a także przez okres przedawnienia roszczeń zgodnie z przepisami prawa – w odniesieniu do danych przekazanych przez kontrahentów i klientów czy Użytkowników,
 • przez okres prowadzenia rozmów i negocjacji poprzedzających zawarcie umowy lub wykonanie usługi – w odniesieniu do danych podanych w zapytaniu ofertowym,
 • przez okres wymagany przepisami prawa, w tym prawa podatkowego — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków wynikających z mających zastosowanie przepisów,
 • do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym do celów marketingu bezpośredniego,
 • do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, celu biznesowego — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody. Po wycofaniu zgody dane mogą być jeszcze przetwarzane w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami zgodnie z okresem przedawnienia tych roszczeń lub okresem (krótszym) wskazanym Użytkownikowi,
 • do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, statystycznych, wykorzystania cookies i administrowania Stronami Administratora.
 • Okresy przechowywania danych wskazane w latach liczone są na koniec każdego roku, w którym nastąpiło rozpoczęcie przetwarzania danych. Ma to na celu usprawnienie procesu przetwarzania i zarządzania danymi.


Szczegółowe okresy przetwarzania danych osobowych, dotyczące poszczególnych czynności przetwarzania, znajdują się w rejestrze czynności przetwarzania Administratora.

 

§11 LINKI ODSYŁAJĄCE DO INNYCH STRON


Na Stronie mogą pojawiać się linki odsyłające do innych stron internetowych. Będą one otwierać się w nowym oknie przeglądarki lub w tym samym oknie. Administrator nie odpowiada za treści przekazywane przez te strony. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z polityką prywatności lub regulaminem tych stron.

 

§12 DZIAŁALNOŚĆ W SOCIAL MEDIACH – FACEBOOK (META PLATFORMS) ORAZ INSTAGRAM YOUTUBE, BEHANCE, LINKEDIN.


Administratorem danych osobowych Użytkownika na firmowym fanpage Administratora w serwisie Facebook, Instagram (Meta Platforms) Youtube, Behance, Linkedin jest Administrator.


Twoje dane osobowe podawane na Fanpage na Facebooku Instagramie (Meta Platforms) Youtube, Behance, Linkedin będą przetwarzane w celu administrowania i zarządzania Fanpage, komunikowania się z Tobą, wchodzenia w interakcje, kierowania do Ciebie treści marketingowych i tworzenia społeczności Fanpage.


Podstawą ich przetwarzania jest Twoja zgoda. Dobrowolnie decydujesz się na polubienie/obserwowanie Fanpage Administratora na Facebooku, Instagramie (Meta Platforms) Youtube, Behance, Linkedin. Zasady panujące na Fanpage na Facebooku, Instagramie (Meta Platforms) Youtube, Behance, Linkedin są ustalane przez Administratora, jednakże zasady przebywania w portalu społecznościowym Facebook) oraz Instagram Youtube, Behance, Linkedin wynikają z regulaminów tych portali.


W każdej chwili możesz przestać obserwować Fanpage na Facebooku (Meta Platforms) lub konto na Instagramie, Youtube, Behance, Linkedin. Nie będą Ci się jednak wówczas wyświetlać żadne treści pochodzące od Administratora a związane z Fanpage Administratora, czy jego kontem na tych platformach.


Administrator widzi Twoje dane osobowe, takie jak np. imię, nazwisko czy informacje ogólne, które umieszczasz na swoim profilu na Facebooku, Instagramie (Meta Platforms), Youtube, Behance, Linkedin jako publiczne. Przetwarzanie pozostałych danych osobowych dokonywane jest przez portal społecznościowy Facebook, Instagram(Meta Platform) Youtube, Behance, Linkedin na warunkach zawartych w jego regulaminach.


Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia/istnienia Fanpage na wskazanych platformach na podstawie Twojej zgody wyrażonej poprzez polubienie/kliknięcie „Obserwuj” Fanpage lub konta Administratora lub wejście w interakcje np. pozostawienie komentarza, oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. marketingu własnych produktów lub usług albo obrona przed roszczeniami.


Twoje dane osobowe mogą być udostępnianie innym odbiorcom danych, takim jak portal Facebook, Instagram (Meta Platforms) czy Youtube, Behance, Linkedin współpracującym agencjom reklamowym lub innym podwykonawcom obsługującym Fanpage, serwisowi IT, jeśli dojdzie do kontaktu poza portalem Facebook.


Twoje uprawnienia opisane są w niniejszej polityce prywatności.
Twoje dane mogą być przekazywane do państw trzecich zgodnie z regulaminem i polityką prywatności Facebooka (Meta Platform). Facebook stosuje standardowe klauzule umowne, gdy przekazuje dane poza obszar EOG, a więcej o tym znajdziesz pod tym linkiem: https://www.facebook.com/business/help/336550838147603.
Twoje dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany w rozumieniu RODO.

 

§13 BEZPIECZEŃSTWO DANYCH


Dane osobowe Użytkownika są przechowywane i chronione z należytą starannością, zgodnie z wdrożonymi procedurami wewnętrznymi Administratora. Administrator przetwarza informacje o Użytkowniku przy użyciu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymagania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisów o ochronie danych osobowych. Środki te mają na celu przede wszystkim zabezpieczenie danych osobowych Użytkowników przed dostępem osób nieupoważnionych.


W szczególności, dostęp do danych osobowych Użytkowników mają jedynie osoby upoważnione, które są zobowiązane do zachowania tych danych w tajemnicy lub podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych na podstawie odrębnej umowy powierzenia danych.
Użytkownik powinien jednocześnie dochować staranności w zabezpieczeniu swoich danych osobowych przekazywanych w ramach sieci Internet, w szczególności nie ujawniać swoich danych logowania osobom trzecim, stosować zabezpieczenia antywirusowe oraz aktualizować oprogramowanie.

 

§14 KIM MOGĄ BYĆ ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH?


Administrator informuje, że korzysta z usług podmiotów zewnętrznych. Podmioty, którym powierza przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa, w szczególności przez RODO.


Wszystkie podmioty wymienione powyżej przetwarzają Twoje dane na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych i gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.


Twoje dane osobowe mogą być również przekazywane do urzędów skarbowych w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków podatkowo-rozliczeniowo-księgowych. Chodzi w szczególności o wszelkie deklaracje, raporty, sprawozdania i inne dokumenty księgowe, w których znajdują się Twoje dane osobowe.


Ponadto, w razie zaistnienia takiej konieczności, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, organom lub instytucjom uprawnionym do uzyskania dostępu do danych na podstawie przepisów prawa, takim jak służby policyjne, bezpieczeństwa, sądy, prokuratury.

 

§15 CZY POWOŁALIŚMY INSPEKTORA OCHRONY DANYCH?


Administrator Danych Osobowych niniejszym informuje, że nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) i wykonuje samodzielnie obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych.


Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż jego dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym organom państwowym w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami, na ich żądanie i po spełnieniu przesłanek potwierdzających niezbędność pozyskania od Administratora tych danych.

 

§16 CZY PROFILUJEMY DANE UŻYTKOWNIKA?


Dane osobowe Użytkownika nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, mających wpływ na prawa i obowiązki czy wolności Użytkownika w rozumieniu RODO.


W ramach strony internetowej i technologii śledzących dane Użytkownika mogą być profilowane, co pomaga w lepszym spersonalizowaniu oferty firmy, którą Administrator kieruje do Użytkownika. Nie powinno to mieć jednak żadnego wpływu na sytuację prawną Użytkownika, w szczególności na warunki zawartych przez niego umów czy umów, które zamierza zawrzeć. Użyte informacje są anonimowe i nie są kojarzone z danymi osobowymi podanymi przez Użytkownika. Wynikają one z danych statystycznych np. płeć, wiek, zainteresowania, przybliżona lokalizacja, zachowania na Stronie.


Każdy Użytkownik ma prawo wyrażenia sprzeciwu wobec profilowania, jeśli miałoby ono negatywny wpływ na prawa i obowiązki Użytkownika.

 

§17 FORMULARZ


Administrator stosuje w ramach Strony formularz kontaktowy, który umożliwia wysłanie wiadomości do Administratora i kontakt z nim drogą elektroniczną. Dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu (opcjonalnie) oraz dane podane w temacie wiadomości oraz w treści tej wiadomości przetwarzane są przez Administratora zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności w celu kontaktu z Użytkownikiem. Po zakończeniu kontaktu z Tobą, dane mogą być archiwizowane, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora. Administrator nie jest w stanie określić dokładnego okresu archiwizacji, a tym samym usunięcia wiadomości. Jednakże, maksymalny okres nie będzie wynosić dłużej niż terminy przedawnienia roszczeń wynikające z przepisów prawa.

 

§18 TECHNOLOGIE


W celu korzystania ze strony internetowej Administratora niezbędne jest posiadanie:

 • Urządzenia z dostępem do sieci Internet,
 • Aktywnej skrzynki elektronicznej odbierającej wiadomości e-mail,
 • Przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron www.

 

§19 POLITYKA PLIKÓW COOKIES


Podobnie jak większość stron internetowych, Strona Administratora korzysta z tzw. technologii śledzących, czyli plików cookies („ciasteczek”) co umożliwia ulepszanie strony pod kątem potrzeb użytkowników ją odwiedzających.


Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.


Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to dane informatyczne, niewielkie pliki tekstowe, które przechowywane są na urządzeniu końcowym, np. komputerze, tablecie, smartfonie, wtedy, gdy korzystasz z naszej Strony.


Mogą to być cookies własne (pochodzące bezpośrednio z naszej strony internetowej) oraz cookies podmiotów trzecich (pochodzące z innych stron internetowych niż nasza strona).


Pliki cookies pozwalają na dostosowanie zawartości naszej strony internetowej do indywidualnych potrzeb Użytkownika oraz potrzeb innych odwiedzających ją użytkowników. Umożliwiają również tworzenie statystyk, które pokazują w jaki sposób użytkownicy strony korzystają z niej oraz jak się po niej poruszają. Dzięki temu możemy ulepszać naszą stronę internetową, jej zawartość, strukturę i wygląd.


Administrator stosuje następujące pliki cookies podmiotów trzecich w ramach Strony:

 • Piksel konwersji Facebooka (Meta Platforms) oraz reklamy tworzone poprzez portal Facebook Facebook Ads (Facebook Custom Audiences) – w celu zarządzania reklamami na Facebooku (Meta Platforms) i prowadzenia działań remarketingowych, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora. Administrator może również kierować treści reklamowe do Użyt
 • kownika poprzez portal Facebooka (Meta Platforms) w ramach reklam kontaktowych. Narzędzie Piksel Facebooka dostarczane jest przez Facebook Inc. (Meta Platforms) oraz jego spółki powiązane. To narzędzie analityczne, które pomaga mierzyć skuteczność reklam, pokazuje jakie działania podejmują Użytkownicy Strony oraz pomaga dotrzeć do określonej grupy osób (Facebook Ads, Facebook Insights). Administrator może również kierować treści reklamowe do Użytkownika poprzez portal Facebooka (Meta Platforms) w ramach reklam kontaktowych. Administrator może także prowadzić remarketing na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na promocji i reklamie usług kierowany do osób, które wyraziły zgodę na wysyłkę ofert (lub osób do nich podobnych lub do użytkowników, którzy polubili Fanpage Administratora na Meta Platforms) w ten sposób, że podane adresy e-mail zostają wgrane do narzędzia marketingowego oferowanego przez Facebook Inc. (Meta Platforms) tzw. menadżera reklam, a następnie kierowana jest do nich reklama utworzona przez Administratora lub osoby upoważnione, poprzez konto reklamowe Administratora, pod warunkiem, że osoby te są jednocześnie użytkownikami platformy Facebook – Meta Platforms (posiadają tam założone konto). Każdorazowo dane te są kasowane po zakończeniu kampanii reklamowej. W przypadku realizacji kolejnej kampanii reklamowej wgrywana jest do narzędzia zaktualizowana baza kontaktów. Dokładna informacja o tzw. grupach niestandardowych odbiorców, zasady hashowania danych oraz przetwarzania tymi danymi znajdują się w polityce prywatności portalu Facebook (Meta Platforms) pod tym linkiem https://www.facebook.com/legal/terms/customaudience# oraz https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessinga Administrator zaleca zapoznanie się z tymi zasadami przez każdego Użytkownika. Informacje zbierane w ramach używania Piksela Facebooka (Meta Platforms) są anonimowe i nie pozwalają na identyfikację Użytkownika. Pokazują ogólne dane na temat użytkowników: lokalizację, wiek, płeć, zainteresowania. Dostawca portalu Facebook może łączyć te informacje z informacjami jakie Użytkownik przekazuje mu w ramach posiadanego konta w portalu Facebook (Meta Platforms), a następnie wykorzystywać je zgodnie z własnymi założeniami i celami. Administrator zaleca zapoznanie się ze szczegółami związanymi z użyciem narzędzia Piksel Facebooka (Meta Platforms) i ewentualnie zadanie pytań dostawcy tego narzędzia, jak również zarządzanie swoimi ustawieniami prywatności w portalu Facebook (Meta Platforms). Więcej informacji znajduje się pod linkiem: https://www.facebook.com/privacy/explanation


W każdej chwili można zrezygnować z plików cookies odpowiedzialnych za wyświetlanie reklam remarketingowych np. na: 
 https://www.facebook.com/help/1075880512458213/

 

Platformy Facebook, Instagram, Youtube, Behance, Linkedin informują użytkowników o polityce dotyczącej plików cookies. Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się ze szczegółami podanymi przez te platformy. 

 

Użytkownik korzystając ze strony wyraża zgodę na instalację wskazanego cookie na swoim urządzeniu końcowym.

 

 • Wbudowany kod Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony. Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań Użytkowników Strony. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. z jakiej strony Użytkownik trafił na bieżącą stronę internetową. Pomagają udoskonalić Stronę. Narzędzie to dostarczane jest przez firmę Google LLC. Działania podejmowane w ramach korzystania z kodu Google Analytics opierają się na prawnie uzasadnionym interesie Administratora polegającym na tworzeniu i korzystaniu ze statystyk, co następnie umożliwia ulepszanie usług Administratora i optymalizację Strony. W ramach korzystania z narzędzia Google Analytics Administrator nie przetwarza jakichkolwiek danych Użytkownika, umożliwiających jego identyfikację. Administrator zaleca zapoznanie się ze szczegółami związanymi z użyciem narzędzia Google Analytics, możliwością wyłączenia kodu śledzącego i ewentualnie zadanie pytań dostawcy tego narzędzia pod linkiem: https://support.google.com/analytics#topic=3544906.
 • wtyczki kierujące do mediów społecznościowych – Facebook, Instagram(Meta Platforms) Youtube, Behance, Linkedin. Użytkownik po kliknięciu w ikonę danej wtyczki odsyłany jest do strony zewnętrznego dostawcy, w tym wypadku właściciela danego serwisu społecznościowego np. Facebooka (Meta Platforms). Następnie posiada możliwość kliknięcia „Obserwuj” (odpowiednio dla konta Administratora na Facebooku (Meta Platforms), a także kliknięcia „Lubię to” lub „Udostępnij” i w rezultacie tego polubienia fanpage Administratora, znajdujący się w portalu Facebook (Meta Platforms) lub też bezpośredniego udostępnienia jego treści (postu, artykułu, video, itd.). Administrator zaleca zapoznanie się odpowiednio z Polityką prywatności Facebooka (Meta Platforms) przed założeniem konta w tym portalu. Administrator nie ma wpływu na dane przetwarzane przez portal Facebook (Meta Platforms). Od momentu kliknięcia przez Użytkownika w przycisk wtyczki odsyłającej do mediów społecznościowych, dane osobowe są przetwarzane przez dany portal społecznościowy, w tym przypadku przez portal Facebook (Meta Platforms), który staje się ich administratorem i decyduje o celach i zakresie ich przetwarzania. Cookies pozostawiane przez wtyczkę Facebooka (Meta Platforms) mogą też być aplikowane w urządzeniu Użytkownika po wejściu na Stronę a następnie kojarzone z danymi gromadzonymi w portalu Facebooka. Użytkownik korzystając ze Strony akceptuje ten fakt. Administrator nie ma wpływu na przetwarzanie danych przez podmioty trzecie w ten sposób.


Administrator ponownie zaleca zapoznanie się z polityką prywatności każdego z dostawców powyższych usług w celu poznania możliwości dokonywania zmian i ustawień, zapewniających ochronę praw Użytkownika.


W ramach strony stosowane są dwa rodzaje plików cookies: sesyjne, które usuwane są po zamknięciu przeglądarki, wylogowaniu lub opuszczeniu strony internetowej, oraz stałe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika, co umożliwia rozpoznanie przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę, przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.


W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Strony. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).


Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies (wyłączenie ich, ograniczenie) mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Strony i utrudnić jej funkcjonowanie.


Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

 

§21 ZGODA NA COOKIES


Korzystanie ze Strony oznacza wyrażenie zgody na cookies. Jeżeli nie chcesz takiej zgody wyrazić – opuść Stronę. Zawsze też, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki, wyłączyć lub usunąć pliki cookies. W zakładce „pomoc” w przeglądarce Użytkownika znajdują się niezbędne informacje.

 

§22 LOGI SERWERA


Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.


Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.


Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.


Logi serwera służą do administrowania Stroną, a ich treść nie jest ujawniana nikomu poza osobami i podmiotami upoważnionymi do administrowania serwerem.


Administrator nie wykorzystuje w żaden sposób logów serwera do identyfikacji Użytkownika.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) informujemy, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marcin Wójtowicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Lemonade Studio Marcin Wójtowicz, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 7151791902, REGON: 061313303, e-mail: [email protected], tel. + 48 609 212 060, adres korespondencyjny: ul. ul. Krajobrazowa 13/2, 35-119 Rzeszów. (dalej „LemonadeStudio”);
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość zamieszczoną w formularzu kontaktowym na stronie internetowej www.lemonadestudio.pl na podstawie Pani/Pana zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu wysłania ww. wiadomości;
 • w niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Pani/Pana dane, jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli wykonywać nasze usługi; będziemy przekazywać dane następującym kategoriom podmiotów: osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie, innym odbiorcom danych;
 • nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
 • Pani/Pana dane kontaktowe przechowujemy do momentu cofnięcia przez Panią/Pana zgody, nie dłużej niż do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz została wysłana ww. wiadomość;
 • posiada Pani/Pan prawo do: żądania dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych; w celu wykonania swoich praw proszę skierować żądanie pod adres e-mail: [email protected]
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO lub Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.